Aktualita - Beseda s panem prof. MUDr. Janem Pirkem DrSc. - plastika