Povinné informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu
informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Obec Kravaře
2. Důvod a způsob založení Obec Kravaře vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Nadřízeným správním orgánem orgánu městyse, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Libereckého kraje.
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu

4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Náměstí Míru 166, Kravaře, 471 03

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Náměstí Míru 166, Kravaře, 471 03

4.3 Úřední hodiny:
Pondělí 8.00-12.00 12.30-17.00
Středa 8.00-12.00 12.30-17.00

4.4 Telefonní čísla:
487 868 220

4.5 Adresa internetové stránky:
http://www.kravarecl.cz

4.6 Adresa e-podatelny:
ou.kravare@ticsali.cz

4.7 Další elektronické adresy:
nejsou

5. Případné platby
lze poukázat
Č. ú. 903300389/0800 ČS a.s., Česká Lípa
6. IČ 002 60 657
7. DIČ Obec není plátce DPH
8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet
Rozpočty obce za poslední dvě období

9. Žádosti o informace Žádat o informace lze:
osobně na Obecním úřadě Kravaře, Náměstí Míru 166, Kravaře v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a ve středu 8.00-12.00 12.30-17.00 nebo telefonicky na čísle  487 868 220.
Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost požadovaná informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Formulář písemné žádosti lze doručit elektronicky na adresu ou.kravare@ticsali.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Kravaře, Náměstí Míru 166, Kravaře, 471 03.
Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podání stejné jako Žádosti o informace
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
osobním podáním na Obecním úřadě Kravaře, Náměstí Míru 166, Kravaře, 471 03 nebo
poštou na adresu Obecní úřad Kravaře, Náměstí Míru 166, Kravaře, 471 03Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře
13. Popisy postupů Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších naleznete na Portálu veřejné správy České republiky.
14. Předpisy

OZV č.1-2016 Požární řád obce Kravaře

OZV 12022, o stanovení obecného systému odpadového hospodářství

OZV č. 1/2019, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - VHP

Obecně závazná vyhláška obce Kravaře č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Kravaře č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Pohřebiště Provozní řád

15. Úhrady za poskytování
informací
-
16. Licenční smlouvy V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva obce Kravaře 2018
Výroční zpráva obce Kravaře 2019
Výroční zpráva obce Kravaře 2020
Výroční zpráva obce Kravaře 2021